Isnin, Mac 19

BST 1103 : Sejarah Kesusasteraan Melayu

Analisis Gaya Bahasa Sastera Era 80-an dalam Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Berdasarkan Novel Senjakala.

Oleh: Siti Aisyah Binti Asis

Abstrak
Gaya bahasa sememangnya sering diperkatakan tetapi gaya bahasa sastera sangat jarang kita bincangkan. Sehubungan dengan itu, dalam kertas kerja seminar ini, saya cuba mendiskusikan corak gaya bahasa sastera dalam sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu. Kertas kerja seminar ini cuba memperlihatkan pelbagai corak gaya bahasa sastera dengan contoh-contoh relevan yang dipetik daripada novel senjakala.
Cerita dalam sesebuah novel disampaikan melalui bahasa sebagai alat perantaraannya. Pengarang menggunakan gaya bahasa sastera dengan melibatkan tiga aspek yang utama, iaitu pemilihan perkataan, menyusun ayat, dan penggunaan bahasa kiasan. Kejayaan pengarang dalam melahirkan novel yang kreatif ialah dari segi pemilihan perkataan yang hendak disampaikan. Perkataan-perkataan yang dipilih dapat menggambarkan sesuatu peristiwa dan jalan cerita yang jelas agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan cepat. Untuk menghasilkannya, pelbagai bentuk struktur ayat yang wujud. Kepelbagaian tersebut ditimbulkan pengarang dengan tujuan untuk melahirkan gambaran-gambaran yang jelas, hidup, dan berkesan.
Hampir keseluruhan ayat dalam novel Senjakala tersusun dalam bentuk yang pendek dan ringkas. Susunan tersebut dapat melahirkan gambaran dengan cepat dan mudah agar pembaca dapat mengikuti setiap gambaran secara satu per satu dengan jelas dan terus menerus.

Pengenalan
Sebelum kita merungkaikan definisi jelas berkaitan gaya bahasa sastera, terdapat beberapa perkara yang harus kita fahami pengertiannya terlebih dahulu. Pertama sekali ialah gaya kemudian gaya bahasa seterusnya barulah maksud gaya bahasa sastera. Gaya pada umumnya bermaksud cara dan ragam. Bagi manusia, gaya ialah cara seseorang memperlakukan dirinya berpakaian, bertingkah laku, bercakap, makan minum, dan sebagainya. Kadang-kadang cara atau ragam seseorang memperlakukan dirinya itu dipandang dari segi fizikal sahaja seperti cara berpakaian, cara berjalan, cara bercakap. Kadang-kadang gaya yang lahir itu dianggap sebagai bayangan daripada adab sopan dan akhlaknya.
Gaya bahasa pula diertikan sebagai cara atau ragam bahasa itu dipakai khususnya dalam aspek penulisan. Penggunaan atau pemakaian bahasa mempunyai jenis-jenis khusus seperti untuk menghuraikan ilmu pengetahuan, menulis berita pada dada-dada akhbar, dan mengarang esei. Penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan khusus mempunyai gayanya tersendiri. Gaya bahasa juga dimaksudkan kepada gaya seseorang penulis menggunakan bahasa. Sebagai contoh, gaya bahasa penulis A tidak sama dengan gaya bahasa penulis B. Perbezaan gaya penulisan ini biasanya berlaku kerana berbeza sudut pandangan dalam menyusun atau memilih ayat.
Seterusnya, gaya bahasa sastera ialah gaya yang khusus digunakan dalam bidang kesusasteraan yang sememangnya berbeza dengan gaya menulis karangan-karangan lain. Kesusasteraan ialah kesenian yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Perbezaan bahasa sebagai alat seni dengan bahasa sebagai alat komunikasi ialah bahasa sebagai alat seni mengandungi nilai estetik iaitu nilai yang mengharukan dan membangkitkan perasaan.
Oleh itu, bahasa sebagai alat seni ini bukan sahaja menyampaikan idea dan maklumat tetapi juga dapat menimbulkan perasaan di samping merangsang daya fikir dan akal. Kehadiran nilai estetik ini menjadikan bahasa kesusasteraan mempunyai gaya tersendiri. Seperti penggunaan bahasa dalam bidang lain, penggunaan bahasa dalam bidang sastera juga tertakluk kepada tatabahasa. Walaupun pada umumnya gaya bahasa sastera sering menyeleweng daripada aturan yang biasa namun, penyelewengan tersebut bukanlah penyelewengan tatabahasa. Keadaan ini hanyalah penyelewengan yang berupa manipulasi kebahasaan yang menimbulkan rasa khusus yang mengandungi estetik. Manipulasi tersebut ialah dari aspek pemilihan kata, struktur sintaksis, pemakaian dan pemilihan bahasa figuratif, ungkapan, peribahasa, dan unsur-unsur stilistik yang lain.Analisis Gaya Bahasa Sastera
Untuk menceritakan sesuatu peristiwa dan gambaran tentang watak dan perwatakan misalnya, pengarang telah menggunakan bahasa sebagai alat perantaraannya. Melalui bahasa tersebut, pengarang dapat menggambarkan segala-galanya. Dalam penggunaan bahasa tersebut, pengarang telah memilih satu gaya khusus supaya apa yang hendak diceritakan menjadi mudah diikuti dan juga menarik.
Demikianlah halnya dengan pengarang novel Senjakala. Baharuddin Kahar mempunyai satu corak gaya bahasa tertentu yang digunakan dalam penulisannya dan gaya tersebut terserlah dalam beberapa aspek.

Pemilihan kata atau diksi
Pada keseluruhannya, novel Senjakala ternyata telah memilih perkataan-perkataan yang amat sesuai dengan temanya. Seperti yang diketahui, novel Senjakala lebih menekankan tema kasih sayang, perasaan cinta yang mendalam terhadap anak, isteri, dan keluarga, dan  rasa kasih sayang tersebut bukan sahaja terserlah pada sebelah pihak tetapi menampakkan hubungan saling menyayangi dalam kalangan anggota keluarga.
Pengarang memilih perkataan-perkataan yang ada hubungannya dengan rasa kasih sayang, penuh kecintaan, dan sanggup melakukan pengorbanan bagi menunjukkan rasa tersebut. Petikan tersebut jelas digambarkan menerusi petikan tersebut.

“Anak ayah dah sembahyang?”
“Sudah”
“Ayah pergi, ya?”
“Ayah jaga diri baik-baik.”
“Tentu, hah mari ayah cium sikit, sayang.”
                                                                       (Senjakala: 14)

            Dalam pemilihan perkataan-perkataan juga, pengarang memperlihatkan ketelitiannya dengan memilih perkataan-perkataan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan watak-wataknya, sepadan dengan keturunan atau suku bangsa atau kaum, latar daerah, dan tempat. Bagi menggambarkan loghat pertuturan bahasa pasar atau bahasa harian yang dituturkan oleh watak bukan Melayu, iaitu Muniappa, telah digambarkan oleh pengarang seperti berikut.

“Ayo…yo…itu fasal sudah tiga empat hari tarak tengok dia sini minum. Kasihanlah itu orang tua, saya ingat ini bulan dalam dia hari-hari pergi buru, tapi tarak dapat. Apa fasal sekarang dia pergi buru ha? Sudah tua, lebih baik diam-diam rumah duduk.”
                                                                                  (Senjakala: 85)

            Perkataan-perkataan seperti “ayo…yo…”, “ampat”, “tarak”, “buru”, dan “diam-diam” merupakan bahasa pasar yang lazim diucapkan oleh penutur bukan Melayu yang kurang berpendidikan. Semasa berada di perkampungan suku kaum Temiar, kita temui pula loghat pertuturan bagi suku kaum Temiar melalui watak Batin Itam. Beberapa contoh perkataan suku kaum tersebut dapat dilihat berdasarkan petikan berikut.

“Ehh…abang cakap saja, kalau boleh sema tolong, sema mesti buat…”
“Isy…weh ngidam ke bang?”
“Alahai…benolah ut, sayang anak deh…kesihan. Jadi tiga bulan ni abang jenuh saja, ya?” Tanya Batin Itam.
                                                                                (Senjakala: 118)

            Perkataan-perkataan seperti “sema”, “weh”, “alahai”, “benolah”, “ut”, dan “jenuh” dapat memberikan gambaran cara kehidupan oaring-orang Temiar semasa berhubungan dengan orang luar atau kenakalan mereka. Selain itu, perkataan-perkataan tersebut secocok dengan cara pemikiran dan pengalaman hidup orang-orang di daerah pedalaman.
            Di samping itu, terdapat agak banyak penggunaan perkataan-perkataan asing, khususnya perkataan-perkataan darpada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Antara perkataan-perkataan bahasa Arab tersebut ialah “azan”, “al-Fatihah”, “Qulhu”. “bismillah”. “Allah”, “assalamualaikum”. “Alhamdulillah”, “Muqaddam”, “Quran”, “syawal”, dan “selawat”. Pemilihan perkataan-perkataan daripada bahasa Arab tersebut dapat diterima kerana dianggap wajar berdasarkan watak-watak seperti Kinto, Dasima, dan Noor yang merupakan manusia yang patuh pada agama yang dianuti mereka. Tambahan pula, mereka sering menunaikan segala suruhan Allah.
            Pemilihan perkataan-perkataan Inggeris juga sesuai dengan gaya bahasa penceritaan pengarang yang memberikan tumpuan kepada watak-watak seperti Noor, Aman, dan Sarah yang sememangnya mendapat pendidikan menengah dan terdedah pada pengaruh barat. Tambahan pula, Sarah aktif dalam persatuan, Noor berkelulusan MCE dan Aman seorang mahasiswa di pusat pengajian tinggi. Pelbagai contoh perkataan-perkataan Inggeris yang terdapat dalam novel Senjakala, antaranya seperti “T-shirt”, “jean”, “handsome”, “pause”, “scrambler”, dan “shift”.
            Oleh sebab Kinto berasal dari Indonesia atau lebih spesifiknya Sumatera, terdapat juga perkataan-perkataan Indonesia yang digunakan, misalnya “akang, “sore”, “pasrah”, dan “tega”.
            Daripada aspek pelukisan latar tempat umpamanya, jelas ternyata pengarang berjaya memilih perkataan-perkataan yang sesuai, tepat, jelas, dan berupaya untuk membangunkan daya imaginasi pembaca. Hampir seluruh perkataan-perkataan yang dipilih adalah berhubungan rapat iaitu antara cara hidup daerah pedalaman dengan persekitaran alam hutan. Senario tersebut dapat diteliti berdasarkan petikan berikut.

“Di sekitar perkampungan itu ditanami jagung, ubi kayu, dan buah-buahan berselang-seli. Pokok-pokok petai, meranti bukit, keledang, dan jelutung menjulang tinggi menjadi seperti benteng yang memagari sekeliling kampung tersebut. Tidak jauh dari situ, di sebuah bukit di selatannya terhampar tanah huma yang subur dan sepi.”
                                                                                 (Senjakala: 121)

Penyusunan Ayat
Perkataan-perkataan yang dipilih disusun pula dala satu-satu bentuk ayat yang tertentu. Dalam novel Senjakala, terdapat dua jenis susunan ayat yang kerap digunakan oleh pengarang. Pertama, susunan ayat yang pendek. Kedua, susunan ayat yang panjang. Kedua-dua susunan ayat tersebut tidaklah terlalu kompleks. Oleh itu, hampir keseluruhan ayat-ayat dalam novel Senjakala dapat diikuti dengan mudah dan difahami oleh pembaca.
            Ayat-ayat yang pendek tidak digunakan pada semua tempat dan keadaan. Ayat-ayat tersebut hanya digunakan pada tempat dan keadaan yang tertentu sahaja. Lazimnya pula ayat-ayat pendek dalam novel tersebut digunakan dalam dialog antara watak-watak. Ayat tersebut juga tidak menggambarkan pemikiran yang mendalam sebaliknya cuma sekadar pertuturan biasa  yang digunakan dalam kalangan orang kampung. Dialog yang dimaksudkan dapat dilihat berdasarkan petikan berikut.

“Kalau aku minta nak kahwin dengan engkau macam mana? Tanyanya pada suatu hari”
“Entahlah.”
“Mengapa entahlah?”
“Emm…Mana Ma tahu, tanyalah pada ayah”.
“Engkau tak menyesal nanti?”
“Err…aku jauh lebih tua daripada engkau”.
                                                                                (Senjakala: 129)

            Dalam dialog tersebut terdapat penggunaan perkataan-perkataan singkatan atau ringkas seperti “Ma”, “tak”, dan, “nak”. Penggunaan terebut sesuai dan memang sering terdapat dalam perbualan seharian. Disamping itu, ayat-ayat yang pendek juga sangat banyak digunakan dalam melukiskan gerak laku watak. Susunan ayat-ayat yang pendek dan ringkas tersebut menjadikan tempoh bercerita seakan-akan lebih cepat dan bertenaga. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut.

“Aku menutup tingkap. Kemudian melangkah ke dapur. Aku tahu itu kepercayaan ayah. Kalau tak basuh kaki memang payah hendak tidur. Atau kalau tidur nanti termimpikan yang bukan-bukan…”
                                                                                  (Senjakala: 53)

            Ayat yang panjang pula berfungsi untuk menjelaskan sesuatu gambaran, terutama tentang latar alam, keadaan watak dan peristiwa. Sebagai contoh, ayat yang panjang dapat dilihat berdasarkan petikan berikut.

“Wak Duri tahu, kedainya itu bukan sahaja untuk para penoreh getah dan pekerja-pekerja lombong yang pergi dan datang melalui simpang tersebut, ia juga menjadi tempat persinggahan kumpulan-kumpulan pemburu, baik sewaktu akan pergi mahupun ketika pulang. Mereka bercakap-cakap tentang harimau belang yang mengejipkan sebelah mata apabila tersuluh di waktu malam, tentang rusa yang dapat melompat dari bukit ke bukit dan tentang beruang yang dapat berjalan seperti manusia…”
                                                                                  (Senjakala: 69)

            Sebenarnya, dengan menggunakan ayat-ayat yang panjang begini dapat memberikan kesempatan kepada pembaca untuk membangunkan daya imaginasi mereka tentang sesuatu yang digambarkan. Pengarang juga turut menggunakan pengulangan pada setiap awal ayatnya dengan  tujuan untuk memberi penegasan tentang peri pentingnya sesuatu perkara. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut.

“…Kalaulah dia seorang pengarang yang baik tentu dia dapat menuliskan semuanya dengan jelas dan berkesan. Dari awal hingga akhir. Dia dan Aman. Dan rumput-rumput. Dan matahari. Dan rama-rama. Dan bunga-bunga. Dan segalanya yang menjadi saksi atas kisah itu.”
                                                                                  (Senjakala: 38)

Demikianlah, pengulangan perkataan “dan” tersebut memberikan penegasan terhadap sesuatu yang ingin dibicarakan dengan tegas. Hal ini disebabkan, pengulangan juga sesuatu hal yang penting. Namun begitu, tidak banyak pengulangan yang ditemui dalam novel Senjakala.

Perbandingan
Dalam novel Senjakala memang terdapat banyak unsur perbandingan bagi memperjelas sesuatu pelukisan suasana, tempat, sikap, perasaan, dan tanggapan watak terhadap sesuatu misalnya melalui personifikasi dan simile.

Personifikasi
Dengan adanya personifikasi, sesuatu benda yang digambarkan telah diberikan sifat manusia. Oleh itu, apabila benda-benda mati diberikan gambaran sedemikian, keadaan tersebut menjadikan benda yang digambarkan itu seakan-akan bergerak atau berkelakuan seperti manusia. Hasilnya, gambaran tersebut seakan-akan menjadi hidup dan berkesan. Sebagai contoh, unsur personifikasi dapat dilihat berdasarkan ayat-ayat yang berikut.

“… Bau tanah dan daun-daun kering bersatu lalu bangkit dari bumi oleh sejuknya cuaca sepanjang malam.”              (Senjakala: 18)

“… angin hutan yang terus-terusan berhembus dan lidapan daun-daunan yang menyerkup begitu menyamankan.” (Senjakala: 23)

“Mega di langit barat tampak suram kemerah-merahan oleh ciuman terakhir matahari.”                                      (Senjakala: 41)


Simile
Simile pula ialah perbandingan betul yang menggunakan kata-kata “seperti”, “umpama”, “bagai”, “macam”, dan “laksana”. Dalam novel Senjakala, pengarang telah menggunakan simile dengan cermat dan tepat. Penggunaan unsur simile dapat dilihat dalam petikan-petikan yang berikut.

“Ketenangan yang merata menyebabkan dia berasa hutan itu seperti seorang puteri yang terlena di peraduan yang sejuk dan nyaman.”                                                                   (Senjakala: 27)

“…akan dimahkotai uban seluruhnya lalu menjadi putih seperti kekabu.”                                                                    (Senjakala: 43)

“Seperti ombak yang datang bertubi-tubi menerjang pantai, begitulah keharuan datang membanting hatinya.” (Senjakala: 67)Kesimpulan
Secara keseluruhannya, gaya bahasa sastera yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa yang mudah difahami walaupun terdapat percampuran bahasa seperti bahasa Inggeris, Arab, begitu juga dengan pengaruh bahasa Indonesia.
Selain itu, juga tidak kurang pentingnya ialah tentang keindahan bahasa pengarang dalam mengungkapkan sesuatu perkara atau masalah sehingga kita dapat merasakan keindahan tersebut meresap masuk ke dalam hati dan ingatan kita. Dalam erti kata lain, gaya bahasa sastera yang digunakan adalah kreatif dan menarik.

-Dian Adni-

Tiada ulasan:

Catat Ulasan